Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. HoofWear: onderdeel van Feuth Gloudemans vof, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Steeg 6, 5375 KH Reek, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 54273838.
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met HoofWear een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de koper en HoofWear tot stand gekomen overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn verklaard en waarmee HoofWear zich jegens de koper heeft verbonden tot de levering van producten.
 5. Website: de website van HoofWear waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.hoofwear.com.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens HoofWear aan de koper te leveren zaken.
 7. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HoofWear en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de koper beschikbaar gesteld zodat de koper deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de koper van deze algemene voorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de koper per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van HoofWear dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het productaanbod mogelijk te maken.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door HoofWear per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door HoofWear per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door HoofWear is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

ARTIKEL 4. |  UITVOERING EN LEVERING

 1. De levering van bestelde producten vindt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten worden geleverd door afhalen daarvan op locatie van HoofWear, geschiedt dit uitsluitend op een tussen partijen nader overeen te komen dag en tijdstip.
 2. HoofWear neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 3. HoofWear is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de koper heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 4. HoofWear zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van HoofWear treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de levering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 5. HoofWear behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.
 6. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
 7. Geleverde producten kunnen, onder meer als gevolg van het dwingende wettelijke retourrecht voor consumenten, gebruikssporen bevatten welke omstandigheid niet als tekortkoming van HoofWear kan worden aangemerkt. Op dergelijke grond kan de koper geen aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst of enige andere compensatie.
 8. Indien en voor zover is overeengekomen dat de producten op locatie van HoofWear worden afgehaald, is de koper verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan. Indien de koper de tijdige afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, behoudt HoofWear zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden. HoofWear is in dat geval tevens bevoegd de producten op te slaan voor rekening en risico van de koper nadat HoofWear hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De koper is in dat geval, naast de koopprijs, alle aanvullende kosten, zoals redelijke opslagkosten verschuldigd.

ARTIKEL 5. |  OVERMACHT

 1. HoofWear is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat HoofWear door toedoen van zijn leveranciers niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van HoofWear opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, doet HoofWear daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de koper worden terugbetaald. Verdere schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 6. |  RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, of indien bestellingen in gedeelten worden geleverd, na ontvangst van de laatste deellevering, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door HoofWear aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij HoofWear. Zo spoedig mogelijk nadat HoofWear in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal HoofWear de ontbinding van de overeenkomst per e-mail aan de consument bevestigen.
 3. Indien de consument het recht van ontbinding toekomt en daarvan gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan HoofWear retourneren.
 5. Indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, is HoofWear gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen, al dan niet door dit te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst, conform het bepaalde in lid 2, door HoofWear is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 8. HoofWear zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door HoofWear zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 7. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 1. De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. De levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. De levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 4. De levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 7. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;
 8. Voor cursussen of workshops die op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvinden, waarvoor aanwezigheid van de Consument op die datum en dat tijdstip nodig is, is het ontbindingsrecht uitgesloten. Consument heeft in dat geval wel de mogelijkheid een andere persoon in diens plaats te stellen.
 9. De levering van producten die overigens krachtens artikel 6:230P van het Burgerlijk Wetboek van het recht van ontbinding zijn uitgesloten.

ARTIKEL 8. |  BIJZONDERE RETOURVOORWAARDEN VOOR “PASSERS”

 1. Indien uit de overeenkomst uitdrukkelijk voortvloeit dat de deze is aangegaan met een koper die de producten voor wederverkoop aanwendt en voor een gedeelte of het geheel van deze bestelling een retourtermijn van toepassing is, bedraagt deze termijn 14 dagen na ontvangst van de betreffende (deel)bestelling.
 2. De koper dient voor zolang dat hij op grond van dit artikel van zijn retourrecht gebruik kan maken, zorgvuldig om te gaan de producten en de verpakkingen.
 3. Bij retournering van de producten zal de koper deze onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan HoofWear retourneren.
 4. Indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de koper meer heeft gedaan of aan een derde heeft toegelaten dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, is HoofWear gerechtigd deze waardevermindering aan de koper in rekening te brengen.

ARTIKEL 9. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle vermelde productprijzen exclusief verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening van de koper komen.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door koper verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 3. Betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden middels vooruitbetaling. In geval van vooruitbetaling kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de overeengekomen vooruitbetaling door HoofWear niet is ontvangen.
 4. Indien uitdrukkelijk achterafbetaling is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door HoofWear voorgeschreven wijze.
 5. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt HoofWear zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen, in welk geval lid 6 toepassing vindt.
 6. Vanaf het moment dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
 7. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijk en executiekosten, ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 10. |  KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij HoofWear.
 2. Bij HoofWear ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 11. |  GARANTIE

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de koper wordt overgedragen.
 2. Een door HoofWear, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens HoofWear kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan HoofWear of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege HoofWear.

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. HoofWear is nimmer verder aansprakelijk dan, voor zover van toepassing, krachtens garantievoorwaarden is bepaald. Indien desondanks toch aansprakelijkheid van HoofWear bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.
 2. HoofWear is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de wettelijke productenaansprakelijkheid draagt.
 3. HoofWear heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen. De koper dient HoofWear hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van HoofWear vervalt.
 4. HoofWear draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door of namens de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 5. HoofWear is voorts nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze voorwaarden toch aansprakelijkheid van HoofWear bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  §   de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  §   de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HoofWear aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan HoofWear toegerekend kunnen worden;
  §   redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 6. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van HoofWear mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van HoofWear betrekking heeft.
 7. Nimmer zal de aansprakelijkheid van HoofWear meer belopen dan het bedrag dat voor het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van HoofWear wordt uitgekeerd.
 8. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van HoofWear, zal de koper HoofWear vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door HoofWear en het gebruik van door HoofWear geleverde producten.
 9. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van bovenstaande leden van dit artikel niet verder dan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is toegestaan.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens HoofWear door verloop van één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt in geval van een consumentenkoop na verloop van twee maanden na ontdekking van het gebrek.

ARTIKEL 13. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door HoofWear geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper verboden de geleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering niet ontoelaatbaar moet worden geacht.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht HoofWear hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan HoofWear of de door HoofWear aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. HoofWear is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 14. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en HoofWear voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van HoofWear aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse versie van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.